geprint van https://leeuwarden.city-map.nl/city/db/810311020002

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
van city-map Leeuwarden en Sneek
city-map Nederland
hierna te nmen city-map.

1 Tpasselijkheid

De hieronderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle contracten afgesloten tussen de klanten en city-map inzake de door city-map aangeboden diensten en prestaties. Deze voorwaarden zijn voorts van tpassing op alle tkomstige zakelijke overeenkomsten, ook indien ze niet nogmaals uitdrukkelijk overeengekomen worden. Afwijkende voorwaarden van klanten die door city-map niet uitdrukkelijk zijn erkend, zijn voor city-map niet bindend, ook in het geval dat city-map dit niet uitdrukkelijk aangeeft. De hieronder staande algemene voorwaarden zijn ook dan van tpassing, wanneer city-map na kennisname van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant, de opdracht van de klant onvoorwaardelijk uitvrt.

De offerte van city-map is bindend. De licentieovereenkomst voor de door city-map aangeboden diensten, prestaties en systemen, komt slechts tot stand na bevestiging van het contract door city-map.

Voor zover city-map kosteloze diensten of prestaties aanbiedt en/of ter beschikking stelt, kan de klant hier slechts gebruik van maken nadat registratie heeft plaatsgevonden middels de door city-map aangeboden procedure. Dit heeft slechts betrekking op de door city-map aangeboden presentaties van kosteloze diensten en/of prestaties.

2 Omvang van diensten

 1. De omvang van de diensten van city-map blijkt uit de Algemene Voorwaarden van city-map, alsmede uit de systeembeschrijving, de gebruiksvoorwaarden en de hierop betrekking hebbende bijzonderheden in de opdracht. De inhoud van het internetaanbod wordt door de klant vastgesteld en middels betaling van de definitieve afrekening als afgenomen bevestigd.
 2. De webhosting diensten van city-map voor aanbiedingen op het internet worden wereldwijd op basis van de op internet beschikbare data transmissiepaden geleverd.
 3. city-map behoudt zich het recht voor, diensten te weigeren, te veranderen en te verbeteren. In zoverre city-map kosteloze diensten en prestaties levert, geeft dit de klant geen enkel recht op enige aanspraak op tlevering hiervan. city-map is te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging gerechtigd deze naar eigen inzicht te veranderen en/of te stoppen. Hieruit kan namens de klant geen aanspraak worden gemaakt op (schade)vergding.
 4. city-map behoudt zich het recht voor de prijzen van lopende diensten en prestaties te wijzigen. city-map zal de klanten schriftelijk informeren over deze prijswijzigingen. Prijswijzigingen worden echter niet eerder dan na het verstrijken van een vol contractjaar op het contract doorgevrd. In geval de prijswijziging meer dan 5 % bedraagt, is de klant gerechtigd het contract binnen een maand na bekendmaking van de prijsverhoging te ontbinden tegen de eerst mogelijke opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. De termijn van opzegging gaat in op het moment dat deze opzegging bij city-map is binnengekomen. Indien de klant het contract ontbindt vanwege een prijsverhoging, blijft het contract zijn geldigheid behouden tot alle voorwaarden van het contract tot aan de dag van de prijsverhoging zijn afgewikkeld.
 5. Indien de contractpartner van de klant een franchisenemer van het city-map franchiseconcept is en deze uit het city-map franchiseconcept treedt, dan heeft hij de keuze of hij de tot dan t verleende diensten aan de klanten zelf aanbiedt en voortzet, of wegens stopzetting van het contract door city-map (Coolxpress BV) laat voortzetten. Ingeval het contract wordt voortgezet door city-map (Coolxpress BV), neemt deze alle uit het contract voortvliende verplichtigen jegens de klanten over, in zoverre de klant de voorzetting van het contract door city-map (Coolxpress BV) niet schriftelijk opzegt binnen een termijn van een maand na ingangsdatum.

3 Plichten van de klanten

De klant is verplicht op juiste wijze gebruik te maken van de city-map diensten. Hij mt in het bijzonder:

 1. de overhandigde wachtwoorden geheim houden;
 2. city-map onverwijld waarschuwen bij herkenbare gebreken of storingen;
 3. de gegevensbescherming en auteursrechten, als ook andere wettelijk beschermende rechten met betrekking tot de inhoud van het aanbod en het gebruik van de verkregen informatie in acht nemen;
 4. geen inhoud uploaden waarvan de content wettelijk verboden is.

4 Copyright, auteursrecht

 1. Het auteursrecht treedt automatisch in werking bij de totstandkoming van een webproject. Onder webproject wordt begrepen: door city-map ontwikkelde teksten, software, afbeeldingen, foto's, grafieken, films, muziek, sound en de broncode van de vastgelegde functies. Het auteursrecht is niet overdraagbaar op de klant.
 2. De niet exclusieve, niet overdraagbare en tijdelijke gebruikersrechten voor het webproject worden voor de duur van het contract overgedragen aan de klant.
 3. De broncode blijft aan het einde van het contract eigendom van city-map en is niet overdraagbaar. Gebruikersrechten voor onbepaalde tijd, overdraagbare, echter niet exclusieve gebruikersrechten voor teksten, afbeeldingen, foto's, grafieken, films, muziek en sound, kunnen door de klanten tegen een eenmalige betaling ter hoogte van 25% van de contractwaarden verworven worden, onder voorwaarde dat alle verwijzingen (in het bijzonder copyright en metatags) op de oorspronkelijke verstrekker van city map worden verwijderd.

5 Contractbeindiging

De contractuele relatie duurt minimaal n jaar. Uitbreiding van de diensten gedurende het lopende contractjaar leiden tot een nieuw contractjaar. De contractuele relatie wordt stilzwijgend met n volgend jaar verlengd, mits opgezegd zoals hieronder beschreven. Het contract kan door beide partijen aan het eind van het contractjaar worden opgezegd, uitgaande van de datum van de laatste rekening. De opzegging mt bij de ontvanger ten minste 4 weken voor de dag waarop deze in werking zal treden, schriftelijk zijn ontvangen. Alle andere opzegtermijnen behven een schriftelijke bevestiging door city-map. Het recht van de contractanten het contract zonder opzegtermijn op te zeggen bij wettelijk vastgestelde zwaarwegende redenen, blijft onaangetast. Bij uitblijven van opzegging wordt de nieuwe looptijd berekend vanaf de datum waarop city-map de laatste rekening aan de klant heeft gestuurd.

6 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming dat city-map geen opzet of zware schuld na te wijzen valt, zijn vorderingen tot schadevergding door onmogelijkheid, culpa in contrahendo en ongeoorloofde handelingen tegenover city-map uitgesloten. Hetzelfde is van tpassing indien door city-map hulpkrachten worden ingeschakeld. city-map erkend wel verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door city-map of haar hulpkrachten door een opzettelijk niet-nakomen van een verplichting, voorzover deze nalatigheid een schending van de contractvoorwaarden betreft, waarvan de naleving van bijzonder belang is voor de verwezenlijking van het contract (kardinale plicht); in deze gevallen erkent city-map slechts aansprakelijkheid voor zover de schade direct herleid kan worden op het contract en te voorzien zijn. Bij schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, als gevolg van een grove nalatigheid of een opzettelijk niet-nakomen van een verplichting door city-map of haar hulpkrachten, erkent city-map aansprakelijkheid volgens wettelijke bepalingen.
 2. city-map erkent geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie die door haar wordt doorgegeven en voortvlien uit het contract met klant. Verder aanvaardt city-map geen aansprakelijkheid voor onwettig handelen van derden als gevolg van de aanwending van aangeboden diensten.
 3. Indien schade ontstaat door een gebeurtenis buiten de macht van city-map, b.v. het uitvallen van de internetverbinding, dan gelden de voorwaarden van de provider en de door city-map gebruikte bepalingen ook voor de aansprakelijkheid van city-map tegenover haar klanten.

7 Betalingscondities

 1. De vergding voor eenmalige of lopende diensten wordt, voorzover niet anders bepaald in de opdracht, onmiddellijk of telkens n jaar vooruit betaald per factuur, dan wel via automatische incasso. Betaling per maand voor de lopende vergding is slechts mogelijk via automatische incasso.
 2. De vergdingen zijn betaalbaar na opdrachtverlening en overlegging van de factuur. Andere betaalwijzen zijn slechts mogelijk na schriftelijke overeenstemming.
 3. De klant maakt geen aanspraak op betaling in termijnen of kortingen.

8 Wanbetaling

 1. Indien de klant een betalingsachterstand heeft gelijk aan twee maandtermijnen, of weigert hij de betaling, dan behoudt city-map zich het recht voor de contractle diensten te blokkeren tot het volledige bedrag is betaald. In dit geval blijft de klant verplicht het volledige bedrag te voldn. De klant heeft pas het recht op hernieuwde aansluiting nadat de volledige betaling is ontvangen.
 2. city-map heeft het recht op vorderingen voor verdere aanspraken en kosten, net als het recht op het opzeggen van het contract zonder opzegtermijn bij wanbetaling.

9 Rechten van de gebruikers, restitutie

 1. De klant kan slechts ingaan tegen aanspraken van city-map met onbetwiste of legitieme aanspraken. De klant kan slechts aanspraak maken op het retentierecht op basis van counterclaims uit dit contract.
 2. Voor vertragingen in de levering van diensten vanwege force majeur en gebeurtenissen die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van city-map liggen en die het city-map aantoonbaar bemilijken of onmogelijk maken de diensten te leveren, hft city-map zich niet te verantwoorden. Tot deze gebeurtenissen behoren o.a., maar niet uitsluitend, stakingen, overheidsverordeningen, het uitvallen van het communicatienetwerk en Gateways van andere ondernemers, net als storingen in de diensten van providers.
 3. Indien een aanzienlijke storing langer duurt dan twee dagen, heeft de klant het recht de maandelijkse bijdragen te verminderen voor de periode gelijk aan het moment waarop de storing begon, tot aan het moment dat de storing is verholpen, uitgezonderd wanneer de klant aansprakelijk is voor de storing. Er is sprake van een aanzienlijke storing indien de city-map infrastructuur niet meer via internet te bereiken is. Indien de aanzienlijke storing langer duurt dan twee maanden kan het contract zonder inachtneming van een opzegtermijn worden beindigd door de klant ofwel city-map.
 4. Alle andere restituties voor vergdingen bij het wegvallen van diensten vanwege een storing die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van city-map liggen zijn uitgesloten.
 5. In geval city-map of een van haar hulpkrachten door zijn of haar schuld een aanzienlijke storing veroorzaakt die langer duurt dan de genmde periode, dan wordt het aanbod van de klant aansluitend aan het verstrijken van het lopende contractjaar kostenloos verlengd voor de duur van een periode gelijk aan de storingsperiode.

10 Gegevensbescherming

 1. De aan city-map verstrekte informatie geldt niet als vertrouwelijk en kan dus openbaar worden gemaakt, mits geen andere schriftelijke overeenstemming geldt.
 2. Hiermee wordt de contractpartner op de hoogte gesteld volgens de bepalingen van de wet op gegevensbescherming en de verordening voor de teledienstbedrijven met betrekking tot gegevensbescherming, dat city-map de informatie van klanten, net als de informatie die door e-mailverkeer aan de klant is gericht, en de informatie in digitale vorm verkregen door de afhandeling van de opdracht en voor opdrachten die zich voordn naar aanleiding van het contract, elektronisch verwerkt. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt voor dleinden die het contractdl voorbij gaat, noch worden ze overgedragen aan derden.

11 Bevgde rechter

De enige bevgde rechter voor alle geschillen voortvliend uit dit contract, is het op dat moment bevgde arrondissement van city-map (Coolxpress BV).

Plattegronden
Zoeken in de regio

news …
Nieuw in city-map
 • Geen actuele vermeldingen gevonden